Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
гл.ас. Диана Величкова, д-р по икономика


e-mail: dvelitschkova@yahoo.com
    Диана Величкова е завършила Тракийски университет, Стара Загора специалност Аграрна икономика. От 1998г. до 2002г. е докторант към катедра Services Administration & Management, Университет Трир, Германия. Темата на дисертацията е Сравнителен анализ на пенсионното осигуряване в страните от Западна Европа и страните от Централна и Източна Европа на примера на Германия, Великобритания, Полша и България. От 2002г. до 2008г. работи като асистент и главен асистент по маркетинг и финанси към Университет Асен Златаров, Бургас. От 2008г. работи като главен асистент по финанси към катедра Икономика и стопанско управление при ХТМУ София. От 2004г. година работи като консултант на свободна практика в областта на електронния бизнес, електронния маркетинг и маркетинг на финасовите услуги. Водила е обучение на персонала на редица фирми в страната в областа на Управление на продажбите и Управление на връзките с клиентите. Автор е на над 25 публикации, включително и в международни списания в областта на маркетинга, финансите и електронния бизнес.