Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

УПРАВЛЕНИЕ НА СУРОВИННО-ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ

Цел на курса: Целта на курса е да запознае студентите с проблемите, подходите и методите, които отразяват, както общите принципи и подходи на управлението, така и специфичните особености, породени от характера на технологията и използваните суровини, материали, горива и енергия, придобиване на знания и практически навици за прилагане на методите на технико-икономическия анализ и конструиране на управленските решения, свързани със суровинното и енергийно потребление в стопанската практика, да даде теоретични и практически знания свързани с управлението на разходите чрез разхода за суровини и енергия. 

Съдържание на курса: . Дисциплината “Управление на суровинно-енергийното потребление” обхваща част от управленските проблеми насочени към управлението на разходите в предприятието. Разходите за суровини и материали са основната величина на разходите в  химическите и металургични производства. Това определя значението на методите и подходите за тяхното управление и технико-икономическо оптимизиране. Предмет на дисциплината е управление разходите на суровини, материали, горива и енергия и повишаване ефективността от тяхното използване в химическите, металургическите, биотехнологическите отрасли и сродните им производства. Това произтича от факта, че страната ни е бедна на ресурси и управлението на разходите в стопанската дейност се превръща в световен проблем, поради невъзобновяемостта на значителна част от тях. Също така, като се вземе предвид, особеността на енергията, че момента на нейното производство съвпада с момента на нейното потребление, този проблем значително се усложнява, както от количествена, така и от производствено-техническа гледна точка. В почти всички страни, включително и тези, сравнително богати на енергийни източници, се поставя въпроса за ефективното използване на енергията и привличането на т.нар. алтернативни енергийни източници

Методи на преподаване: лекция, беседа, демонстрация, решаване на казуси и задачи, делова игра  

Методи на оценяване: Текуща оценка - тест. Решаване на задачи, ситуации и казуси, представяне на реферати.