Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА И ИНВЕСТИЦИИТЕ

Цел на курса: Да запознае студентите с основните подходи, принципи и методи за вземане на решения за инвестиране в условията на риск и неопределеност и с методите за управление на риска. Студентите да придобият знания и умения за търсене на инвестиционни идеи, за тяхното разработване, за оценяване и сравняване на инвестиционните алтернативи с отчитане на съдържащия се в тях рисков компонент, за вземане на решения за инвестиране, за изпълнение на инвестиционни проекти и осъществяване на слединвестиционен контрол.

Съдържание на курса: Разглеждат се същността на риска и видовете риск, методите за количествена оценка и прогнозиране на риска и използването на различни начини за неговото ограничаване; същността и класификациите на фирмените инвестиции, съдържанието на фирмения инвестиционен процес, основните концепции за управление на инвестициите, инвестиционните стратегии на фирмата, планирането и управлението на инвестиционни проекти в условията на пазарна среда и неизменно присъщия й риск, контролът върху инвестиционния процес.

Методи на преподаване: лекции, решаване на казуси и задачи, задания за самостоятелна подготовка.

Методи на оценяване: писмен изпит/тест.