Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕМОНТНАТА ДЕЙНОСТ

Цел на курса: Предлаганата дисциплина има за цел да запознае бъдещите инженер -мениджъри с нови аспекти от мениджмънта на компаниите, останали за в момента в страни от базовия курс по специалността.

Съдържание на курса: Дисциплината "Управление на ремонтната дейност" представлява синтезиран курс, съдържащ нови моменти в областта на организирането на производствената дейност на фирмите от гледна точка на оптималното управление- без прекъсвания и аварии, без загуби дължащи се на спирания на производствения процес, влошаване на качеството на произвежданата продукция, работа на празен ход и т.н. Разгледани са спецификите от управлението на поддръжката на оборудването насочени към надеждността на поддръжката и осигуряването на непрекъснатостта на процесите, анализа на авариите и причините за тях. Така структурирана тя дава достатъчна  информираност на младите специалисти, предоставя им допълнителна гледна точка при управлението на ефективността и ефикасността на производствените единици ,което позволява да се оптимизират производствено реализационните разходи, крайна цена на готовата продукция, качеството, а от там и повишаване на конкурентоспособността на фирмите.

Методи на преподаване:   лекция, решаване на казуси и задачи

Методи на оценяване:  тест