Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДОПОЛЗВАНЕТО

Цел на курса: Дисциплината "Управление на природоползването" има за основна цел да подпомогне  студентите в процеса на тяхната подготовка в областта на  икономическата оценка  на въздействието върху околната среда, както и да формира мисленето, че екологическите и икономически проблеми са взаимно свързани и не могат да бъдат решавани поотделно.

Съдържание на курса: В учебната програма на дисциплината въпросите са разгледани както в глобален, така и в отраслов аспект, като особено внимание е обърнато на производствата с химическа технология. Една от основните задачи, преследвана с курса е да се създадат умения усвоените знания да се прилагат на фирмено ниво, съгласно принципа "Мисли глобално, действай локално". Материалът е съобразен с входно-изходните връзки на останалите дисциплини от учебния план с амбицията да се поддържа континюитет в обучението

Методи на преподаване:   лекции, дискусии

Методи на оценяване:     писмен изпит