Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Цел на курса: Предлаганата дисциплина има за цел да запознае бъдещите инженер - мениджъри с използването на управление на проекти като подход за решаване на иновационни и стратегически проблеми на организациите

Съдържание на курса: Дисциплината "Управление на проекти" е насочена към съвременните методи за управление на рискови и иновационни начинания на организациите. Разгледани са всички аспекти на управлението - заинтересовани страни, бюджети, време, хора, спонсори и ръководители на проекта. Необходимостта от тотално идентифициране на отговорности и задължения по изпълнение на задачите в един проект обосновават необходимостта от изучаването на дисциплината в този и вид.
Осъществяването на един проект крие редица рискове относно успешния край, както като реализация на дейностите, така и като спазване на сроковете и определените финансови рамки.

Методи на преподаване:   лекция, решаване на казуси и задачи

Методи на оценяване:  проект