Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

УПРАВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ

Цел на курса: Предлаганата дисциплина има за цел да запознае бъдещите инженер - мениджъри с икономическата визия на материалните ресурси и тяхното оптимално управление в организациите.

Съдържание на курса: Дисциплината "Управление на материалните ресурси" е предназначена да даде информираност и познания в областите на разкриване на източниците на суровини, материали, кооперирани изделия и резервни части, , приемането, обработката и съхранението на материалните запаси в складовете на компанията, оптималното нормиране на обема на материалните запаси, управлението на материалните потоци вътре в самото производство, подготовката за реализация и физическата дистрибуция до клиенти, дистрибутори и потребители. Размерът на разходите, които се потребяват именно в тази област на управлението на фирмите от 13% до 75% в себестойността на продукцията, в зависимост от сферата на опериране на организациите.

Методи на преподаване: лекция, решаване на казуси и задачи

Методи на оценяване: тест