Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР

Цел на курса: Предлаганата дисциплина има за цел да повиши компетентността на изучаващите я в областта на управлението на капиталовия пазар при модерната пазарна икономика

Съдържание на курса: Като институция пазарите се зараждат с първите крачки на зараждането, утвърждаването и развитието на стоковите стопанства и са интензивно и неразривно свързани с досега с държавата в качеството й на висша форма на организация на обществото. За да развие модерна пазарна икономика държавата трябва да изгради развита пазарна инфраструктура, върху която тя да се базира. Пазарната инфраструктура на бизнеса е непрекъснато разширяваща се мрежа от пазарни отношения, чиито пресечни точки са пазарите в цялото тяхно богатство от различни типове, видове и форми на съществуване. Обект на курса са проблемите на т.н. дългосрочни капиталови пазари, включващи от своя страна няколко относително обособени пазари:
1. Пазар на инвестиционни ценни книжа с пълен финансов оборот/акции, облигации, в т.ч. средносрочни и дългосрочни държавни цинни книжа/
2. Пазар на сертификати
3. Пазар на деривати

Методи на преподаване: лекция, pешаване на казуси и задачи

Методи на оценяване: писмен изпит.