Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНОТО РАЗВИТИЕ И КУЛТУРА

Цел на курса: Управлението на стопанските организации включва както икономически така и социално-психологически средства. Последните включват в себе си методи за стимулиране на рационално поведение чрез синхронзиране на личните и колективни интереси,  професионална и личностна реализация и достигане обществена изява и личностно удоволетворение . Важна роля в тази насока има фирмената култура, като начин на поведение на  хората за реализация на фирмената цел и чрез фирмените ценности, символи, ритуали, герои и др.

Съдържание на курса: Учебната дисциплина включва следните тематични направления:
1. Фирмено поведение и фирмено развитие на  стопанска организация; 2. Субекти на социално поведение: личност, група, трудов колектив; 3. Качествени и количествени измерители на фирмената култура; 4. Роля на фирмената култура за определяне състоянието на стопанската организация / ценности, ритуали, символи, герои и др./; 5. Фиррмената култура като социално психологически фактор за управление на фирменото поведение и развитие; 6. Роля на фирмената култура при управлението на човешкия фактор, организацията на труда, рекламата и др. в стопанската организация.

Методи на преподаване: лекции и семинарни упражнения

Методи на оценяване: Изпит, тест, реферат