Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА

Цел на курса: С изучаването на дисциплината “Управление на документооборота” студентите получават комплексни знания и практически опит необходими в ежедневната дейност по управление на стопанските и нестопански организации.

Съдържание на курса: Учебната програма по дисциплината “Управление на документооборота” е предназначена за студентите от специалност “Стопанско управление”, образователно-квалификационна степен “магистър” при ХТМУ - София.
Системите за управление на документооборота са свързани с документо ориентираното управление. То се базира на определяне на границите и функциите на субектите за управление, начините на тяхното взаимодействие чрез формализоване на типовете документи (определяне на реквизитите на документите), както и установяване на връзките между документите. Формализоването на типа на документите включва писма, заповеди, актове, докладни записки и др., които могат да варират в една или друга фирма, но като цяло са еднотипни. На основата на основните документи могат да се генерират и производни, на базата на позоваването на един или друг документ на базата на неговата вътрешна идентификация изразяваща се в деловодната индексация.
Развитието на системите за документооборота е в зависимост от внедряването на процесния подход изискван от сертификацията по ISO. Системите за документооборота се развиват основно чрез автоматизация на деловодството и електронния документоборот, свързан с процесите на създаване, тиражиране, обработка, предаване, и съхраняване на документите и контролът и използуването им за ефективно управление на съвременното предприятие.
Съвременната система на документооборот изисква от мениджърите, независимо от тяхното ниво, да познават основните характеристики на документите,както и прилагането на някоя от системите за бизнес офис.
Съвременната система за документоборот, трябва да поддържа както традиционния хартиен, така и електронен документооборот и бизнес-процеси на организацията. Това е доста трудно тъй като системата или поддържа стандарта DMS (деловодство, система за управление на документите) или Workflow (автоматизация на деловите процедури, проектиране и организация на бизнес-процесите). С изучаването на дисциплината “Управление на документооборота” студентите получават комплексни знания и практически опит необходими в ежедневната дейност по управление на стопанските и нестопански организации.
С упражненията по дисциплината “Управление на документооборота” се свързват теорията и практиката чрез комбинация от традиционни методи с използуване на електронните методи за водене на бизнес офиса.
 
Методи на преподаване: лекция, беседа, демонстрация,  

Методи на оценяване: Писмен изпит - тест, решаване на казуси , попълване на документи, работа в офис система.