Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

ТЪРГОВСКО И ФИНАНСОВО ПРАВО

Цел на курса: Да даде на студентите знания по приложението на търговското и финансово право в дейността на индустриалния мениджър. Да се запознаят студентите с нормативната регламентация и съвременните правно-информационни системи.

Съдържание на курса: Съдържанието на курса е свързано с изясняване на същността на правото и правни направления ,правната норма, източниците на правото. Процедурата на създаване на законите и пределите на действие на правните норми. Приложението и силата на правната норма . Състав и структура на съдебната система. Висш съдебен съвет. Районен съд. Окръжен съд и апелативен съд. Върховен касационен и върховен административен съд. Прокуратура и следствие. Търговец и търговско предприятие. Търговско представителство. Видове търговци. Едноличен търговец. Държавни и общински предприятия. Търговски дружества. Събирателно дружество. Командитно дружество. Дружество с ограничена отговорност. Акционерно дружество. Командитно дружество с акции. Преобразуване на търговските дружества. Ликвидация на търговските дружества. Обединения на търговски дружества. Приложим закон . Определение на търговска сделка. Търговски обезпечения. Прехвърляне на права. Особени правила за някои продажби. Транзитна продажба. Продажби на публичен търг с явно наддаване. Договор за лизинг. Комисионен договор. Спедиционен договор. Договор за превоз. Договор за застраховка. Имуществено застраховане. Лицензионен договор. Договор за стоков контрол. Приложимо право. Правна същност на несъстоятелността. Откриване на производството по несъстоятелност. Начало на производството. Действие на решението за откриване на производството по несъстоятелност. Попълване на масата на несъстоятелността. Охранителни мерки. Органи и управление на масата на несъстоятелността. Комитет на кредиторите. Оздравяване на предприятието. Съдържание на авторското право. Права сродни на авторското право. Защита на авторското право и сродните му права. Право на индустриална собственост. (Патентно право). Обекти на патентното право. Полезни модели. Търговска марка. Наименование за произход. Правна закрила на изобретенията и полезните модели. Правна същност на защитата на конкуренцията. Ограничаване на конкуренцията. Забранени споразумения, решения и съгласувана практика. Монополно и господстващо положение. Концентрация на стопанска дейнтост. Нелоялна конкуренция. Забрана за разгласяване на производствени или търговски тайни. Производство по защита на конкуренцията. Производство по разследване и издаване на разрешения. Финансово право. Данъци и данъчна политика. Финансов контрол.

Методи на преподаване: лекция, беседа, демонстрация, решаване на стопанско правни казуси

Методи на оценяване: Писмен изпит - тест, решаване на казуси, набиране на необходима правна информация, нормативно регламентиране на определени търговски ситуации