Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

СТОПАНСКО И ТРУДОВО ПРАВО

Цел на курса: Да даде на студентите знания в областта на Стопанското и трудовото право. Вземане на решения в рамките на стопанската и трудовоправната уредба.

Съдържание на курса: Стопанско и индустриално право. Право на интелектуална собственост. Вещно и облигационно право.Синдикални организации и организации на работодателите. Колективен трудов договор. Възникване и изменение на трудовото правоотношение. Работно време. Почивки. Отпуски. Трудова дисциплина. Имуществена отговорност и други видове отговорност. Обезщетения. Професионална квалификация. Трудово възнаграждение. Здравословни и безопасни условия на труд. Социално-битово обслужване. Прекратяване на трудовото правоотношение. Трудови спорове.

Методи на преподаване: лекция, беседа, дискусия, казуси

Методи на оценяване: Тест, решаване на казус