Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И СОЦИАЛНИ МЕТОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Цел на курса: Целта на дисциплината  "Социална политика и социални методи в управлението" е студентите: да придобият теоретични и практически познания за същността на социалната политика; за субектите на социална политика; схеми на социална защита и мястото и ролята на държавата в осъществяването й.

Съдържание на курса:  Учебният материал е разработен в раздели. Разгледани са същността и функциите на социалната политика; субектите, обектите и границите на социалната политика. В курса се изучава фирмената социална политика като дейност и част от цялостната социална политика. Разглеждат се конкретни практически приложения на социална политика в български и мултинационални компании.
След изучаване на курса студентите ще разбират и оценяват същността на социалната политика и нейните специфики в различните общества; ще могат да класифицират схемите за социално осигуряване и подпомагане и за оказване на социални услуги; ще познават наборът от изисквания за присъединяване към ЕС в областта на социалната политика; самостоятелно ще анализират системите за социална защита; ще могат да оценяват ефекта от социалните мерки и дейността на институциите; ще познават нормативния инструментариум на видовете социални политики: закони и други нормативни документи, програми и стратегии в конкретни области.

Методи на преподаване: лекция, решаване на казуси.

Методи на оценяване: тест, решаване на казус.