Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ 

Цел на курса: Да придобият студентите знания и умения за избиране на стратегиите на организацията и тяхното реализиране. Да се запознаят с оценяването на стратегията, на ситуацията и на резултатите на организацията. Да се усвоят уменията по стратегическо ръководене на организацията. Да се формират стратегическо мислене, стратегически умения и стратегически качества.

Съдържание на курса: Въведение в стратегическия мениджмънт. Стратегически процес. Стратегическа теория. Стратегически парадигми. Стратегически концепции. Стратегически решения в организацията. Стратегическа политика на организацията. Стратегически правила. Стратегически процедури.Стратегически цели на организацията. Визия на организацията. Мисия на организацията. Цели на организацията. Стратегически анализ на външната среда на организацията. Стратегически анализ на вътрешната среда на организацията. Стратегически анализ на продуктите. Стратегически анализ на ценностите. Стратегически анализ на дейността. Стратегиите на организацията. Глобални стратегии. Интернационални стратегии. Фирмени стратегии. Бизнес стратегии. Функционални стратегии. Операционални стратегии. Стратегически ориентири. Стратегически позиции. Стратегически алтернативи. Избиране на стратегиите на организацията. Същност на стратегическия избор. Избиране на фирмена стратегия. Избиране на бизнес стратегия. Реализиране на стратегията на организацията. Организационни промени. Организационни структури. Организационна култура. Контролиране на стратегиите в организациите. Общ контрол на стратегии. Специализиран контрол на стратегията. Техники за контролиране на стратегията. Оценяване на стратегията на организацията. Оценяване на ситуацията. Оценяване на резултатите. Оценяване на действията. Оценяване на синергията.

Методи на преподаване: лекция, беседа, демонстрация, решаване на казуси и задачи, делова игра, бизнес ситуация

Методи на оценяване: Писмен изпит- тест, Решаване на задачи, ситуации и казуси, представяне на реферати.