Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА

Цел на курса: Предлаганата дисциплина има за цел да даде информираност на бъдещите инженер - мениджъри относно управлението на материалните запаси във фирмите в търсенето на оптималност на операциите и минимизиране на разходите за обслужване на материалния поток

Съдържание на курса: Дисциплината "Стопанска логистика" представлява синтезиран курс, обхващащ съвременните аспекти на управлението на материалните запаси в организациите - разбирането, че материалният поток изчерпва ресурсите на организацията през всички етапи от търсенето на подходящите доставчици за съответните материали, през физическото доставяне, през обработката на материалите в различните фази на производствения процес, при опаковането при съхраняването в складовете и че чак когато съответният клиент закупи изделието, тогава фирмата възстановява вложените разходи по създаването му. Структурирана по хода на материалния поток и отразяваща съответстващите ресурси (материали, време, енергия, хора) тя дава както допълнителния аналитичен подход за по-добро управление, така и интегрирането й  с останалите  функции на мениджмънта в компанията.

Методи на преподаване: лекция, решаване на казуси и задачи

Методи на оценяване: тест