Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

СЧЕТОВОДСТВО

Цел на курса: Целта на дисциплината  "Счетоводство" е студентите: да придобият теоретични и практически познания за същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката на счетоводното отчитане на стопанските операции с функциите на управлението на организацията, за нормативната уредба на счетоводната отчетност в България, за използването на счетоводната информация при прогнозирането и планирането, оценката, анализа и контрола на дейността на организация и вземането на управленски решения.

Съдържание на курса:  Учебният материал е разработен в раздели. Последователно са разгледани - предмета и метода на счетоводната отчетност; основните положения в Закона за счетоводството; счетоводен баланс; счетоводни сметки - същност, значение, видове счетоводни сметки; двустранно счетоводно записване; текущо счетоводно отчитане; синтетични и аналитични сметки; оборотни ведомости; счетоводно отчитане на използването на капиталите в качеството им на финансови източници на средства за успешно функциониране на организацията; методология на създаване на счетоводна информация за разходите по икономически елементи и по видове дейности; счетоводно отчитане на материалните дълготрайни активи; отчитане на взаимоотношенията с персонала, бюджета и социалното осигуряване; счетоводно отчитане на материалните запаси и финансовите средства; годишен счетоводен отчет - същност и съдържание.
След изучаване на дисциплината "Счетоводство" студентите ще получат теоретични и практически знания и умения да използват счетоводната информация за удовлетворяване на информационните си потребности и своевременно ориентиране в постоянно променящата се пазарна среда; да използват присъщите на счетоводната отчетност връзки и взаимозависимости с дисциплините "Мениджмънт", "Финанси", "Статистика" и др.; умение за целесъобразно и ефективно използване на счетоводните данни и показатели.

Методи на преподаване: лекция, решаване на задачи.

Методи на оценяване: тест, решаване на задачи.