Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

СТОКОЗНАНИЕ

Цел на курса: Да повиши знанията на студентите в областта на  химическите и металургически продукти.

Съдържание на курса: Предмет на разглеждане в курса са основно проблемите на идентификацията, класификацията, окачествяването, стандартизацията, сертификацията, маркировката, съхранението, опаковането и транспорта на химическите и металургическите продукти.

Методи на преподаване:   лекция, pешаване на казуси и задачи

Методи на оценяване:     писмен изпит, тест