Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Цел на курса: Предлаганата дисциплина има за цел да запознае бъдещите инженер - мениджъри със съвременните аспекти на управлението на качеството и методите и средствата за реализирането на новите концепции за постигане на конкурентоспособност.

Съдържание на курса: Дисциплината "Управление на качеството" представлява синтезиран курс, съдържащ основните акценти на концепцията за Тотално управление на качеството и някои от най-актуалните аспекти на Съвременния мениджмънт  - Управление чрез тотално качество. В представения обем дисциплината е предназначена да даде информираност на бъдещите инженери и да предостави пакет от знания, позволяващи въвеждането на модерните стилове на мениджмънт като: постигане на конкурентоспособност на база качество, предоставяне на максимална потребителска стойност на продуктите и услугите, зачитане на интересите на потребителите, задоволяване на потребителските очаквания и изисквания, очароване на клиентите и т.н. Наред с това са разгледани и икономическите аспекти на качеството - цената на качество като загуби, разходи, превантивни и оценени разходи. Интегрирано са представени връзките между качеството и елементите на пазара през призмата на жизнения цикъл на продукта, маркетинговите проучвания, оценяване на конкурентите, отчитане на задължителните изисквания, свързани с екологията, мястото и ролята на човешкия фактор.

Методи на преподаване:   лекция, решаване на казуси и задачи

Методи на оценяване:  тест