Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Цел на курса: Целта на курса е да запознае студентите с основните принципи, подходи, методи и техники на производствения мениджмънт, да доразвие тяхното управленско мислене, както и усвояване на определени знания и практически умения за реализиране, като производствени мениджъри. 

Съдържание на курса: Материалът е разработен в раздели. Тематично са разгледани подходите и инструментариума за изследване и решаване на проблемите на производствения мениджмънт. Дефинира се предмета, обекта, методите на изследване, задачите и концепцията на производствения мениджмънт, като научна теория и предимство сред конкурентите на производственото предприятие. Разглеждат се целите на производственото предприятие, неговите основни и конкретни функции, както и ключови фактори за успех. Изследва се и се анализира ролята и мястото на системата за управление на производството в структурата за управление на предприятието. Въз основа на теорията на производството се анализират разходите и издръжката на производството и се избират методите и подходите за тяхното управление. Характеризират се основните фактори на производство, механизма на тяхното взаимодействие, производствените функции, като закономерна връзка между вложените фактори и максималния обем продукция създаван с тях при определено равнище на технологията, управлението на основните технологични параметри в процеса на трансформация и др.
В дисциплината е застъпено разглеждането на моделите на задачите за управление на производството и моделите за оперативно планиране и управление на химическите и металургични производства. Направена е характеристика и са посочени особеностите на процесите и технологичното оборудване, начините на свързване на технологичните инсталации в химическото и металургично предприятие. Особено място се отделя на проблемите свързани с интензификацията на технологичните процеси и повишаване на ефективността на производството, технологичните характеристики и фактори за управление на ефективността на технологичните процеси. Изследвани са основните характеристики и принципи на реинженеринга, като метод за преструктуриране на производствено-технологичната система и изграждане на стратегията на производството, като елемент на функционалните стратегии.

Методи на преподаване: лекция, беседа, демонстрация, решаване на казуси и задачи, делова игра.

Методи на оценяване: Писмен изпит- тест, решаване на задачи, ситуации и казуси, представяне на реферати.