Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

ПРОМИШЛЕНА СТАТИСТИКА

Цел на курса: Студентите да усвоят: 1/система от статистически показатели за характеризиране на условията и факторите на промишленото производство и резултатите от неговото осъществяване; 2/особеностите на прилагането на статистически методи за изследване на конкретното проявление на закономерностите на масовите явления и процеси в промишлеността; 3/умения за анализиране на тенденциите, взаимните връзки между изследваните процеси и явления и разкриване на резервите за подобряване на икономическите показатели в промишлеността. 

Съдържание на курса: Дисциплината “Промишлена статистика”   изучава количествената страна на масовите явления и процеси в промишлеността в неразривна връзка с тяхната качествена страна. По-конкретно тя изучава размера и равнището на явленията и процесите в промишлеността, представляващи условия и фактори на промишленото производство и резултати от неговото осъществяване, структурата и динамиката им, както и взаимните връзки и закономерности в тяхното развитие в определени времеви и пространствени граници.

Методи на преподаване: Лекции, решаване на задачи, задания за самостоятелна подготовка. 

Методи на оценяване: контролна работа, писмен изпит.