Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

ПРОДУКТОВ МЕНИДЖМЪНТ                                         
                                                                
Цел на курса: "Продуктов мениджмънт" има за цел да повиши компетентността на изучаващите го в областта на управлението на химическите продукти

Съдържание на курса: В предлаганата дисциплина особено внимание е обърнато на оценката на опасностите и управлението на риска от химически продукти на всички етапи от техния жизнен цикъл. Материалът в програмата  е съобразен със съществуващите входно-изходни връзки между различните дисциплини  на учебния план, а също дава приоритет на законодателството на Европейския съюз в областта на управлението на химическите продукти.

Методи на преподаване:   лекция, pешаване на казуси и задачи

Методи на оценяване:     писмен изпит, тест