Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

ОСНОВИ НА СТОПАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ

Цел на курса: Да даде на студентите знания за основните принципи и методи на управление на стопанската организация и умения за диагностициране и разрешаване на проблемни ситуации.

Съдържание на курса: Разглеждат се основните школи и подходи в управлението; равнищата на управление в стопанската организация; управленските функции; принципите на управление; стратегическото управление на стопанската организация- същността на стратегията, видовете стратегии, етапите в процеса на стратегическо управление, инструментариумът за стратегически анализ, разработването, внедряването на стратегия и стратегическият контрол; организирането - същността на организирането, организационните модели, етапите в процеса на организационно проектиране, параметрите на организационната структура, делегирането на пълномощия, видовете организационни структури; вземането на управленски решения- същността на управленското решение и видовете решения, етапите в процеса на вземане на решения, методите за вземане на решения, факторите, които оказват влияние върху процеса на вземане на решения; мотивацията на персонала- същността на мотивацията и моделът на мотивационния процес, съдържателните и процесуални теории за мотивацията; източниците на власт, теориите за лидерството, стиловете на управление; контролът в стопанската организация; социалната отговорност и етика в управлението.

Методи на преподаване: лекции, решаване на казуси и задачи, задания за самостоятелна подготовка.

Методи на оценяване: писмен изпит/тест