Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Цел на курса: Да придобият студентите знания и умения за основните принципи и форми  за организация на производствено-стопанската дейност. Да се разгледат и усвоят формите , характеристика и организацията на производствения процес и неговите елементи. Да се изследва и проектира производствената инфраструктура  и производствените връзки с околната среда. Формирането и изграждането на производствената инфраструктура.

Съдържание на курса: Курса разглежда въведения в организацията на производството, производствената структура  и основните принципи за формиране на производствено-стопанската дейност. Формите, характеристиката и организацията на производствения процес. Организация на елементите на производствения процес в промишлените предприятия. Организация на производствената инфраструктура и производствените връзки на промишлените предприятия с външната среда. Организация на финансите на промишлените предприятия.

Методи на преподаване: лекция, беседа, демонстрация, решаване на казуси и задачи, делова игра.

Методи на оценяване: Писмен изпит - тест, решаване на задачи, ситуации и казуси, представяне на реферати.