Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

Цел на курса: Целта на дисциплината "Маркетингови проучвания" е студентите: да се запознаят със същността, етапите, методологията и технологията при извършване на маркетингови проучвания, инструментариума за осъществяването им; анализиране и интерпретация на информацията от маркетинговите проучвания, подготвянето и представянето на доклади от проведени маркетингови проучвания.

Съдържание на курса: Учебният материал е разпределен в раздели. Разгледани са подсистемите на маркетинговата информационна система, основните методи за събиране на информация, табличното и графично представяне на данните, методите за анализ на съществуващите зависимости между данните. Характеризират се и се класифицират отделните източници на маркетингова информация и тяхната достъпност в стопанските организации в страната, характеризират се организацията и принципите на цялостното информационно осигуряване на маркетинговите проучвания. Предмет на дисциплината "Маркетингови проучвания" са и маркетинговите изследвания на нови продукти, ценовите, комуникационните  и медийните изследвания.
След изучаването на дисциплината "Маркетингови проучвания" студентите ще получат знания и умения относно методите, техниките и процедурите за събиране на данни, необходими за маркетинговите проучвания, и по-специално относно извадковата практика, подходите и методите за анлиз на маркетинговата информация, дефиниране на възлови маркетингови показатели и анализ и обобщаване на маркетинговата информация.

Методи на преподаване: лекции, решаване на казуси и задачи.

Методи на оценяване: тест, решаване на казус.