Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Доц., д-р, инж. Динка Георгиева Милчева

Отг. за дипломанти


e-mail: d_miltcheva@mail.bg
    Доц. д-р инж. Динка Милчева е преподавател в Химикотехнологичния и металургичен университет. Преподава дисциплините "Икономика и мениджмънт" , "Мениджмънт", "Организация на производството", "Производствен мениджмънт" ,"Стратегически мениджмънт", "Управление на суровинното и енергийно потребление" и "Анализ на производствено-стопанската дейност".  Завършила е Химикотехнологичния и металургичен университет през 1974 г. Защитила е докторска дисертация по проблемите на преструктурирането и иновационните процеси в промишлеността. Има над 80 публикации, от които монографии по "Технико-икономически проблеми на АСУ в химическите производства", "Проблеми на комплексния икономически анализ и счетоводна отчетност", "Моделиране и управление развитието на производствени системи", "Онтологично ориентирани системи за моделиране и управление на бизнес процеси" и др.
Автор и съавтор е на учебници по "Икономика, организация и фирмено управление на химическото и биотехнологическото производство" "Индустриален мениджмънт и маркетинг", "Организация на производството". Участвува в разработването на редица международни и национални проекти свързани с управлението на производствените системи.
Под нейно ръководство има успешно разработени и защитени докторски дисертации.