Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

МАРКЕТИНГ

Цел на курса: Целта на дисциплината "Маркетинг" е да се запознаят студентите с основите на общата методология на маркетинга: да се анализират маркетинговите фунции; да се даде възможност да се осъзнае обективната необходимост от маркетинга в конкретните условия на пазара в нашата страна и да се представи маркетинга като специфична професия. 

Съдържание на курса: Учебният материал е разпределен в раздели. Разгледани са съвременните концепции за маркетинговата дейност; маркетинговата среда;  информационното обезпечаване на маркетинговата дейност; анализ на пазара и потребителите; сегментация на пазара и позициониране на продуктите; продуктова политика; ценообразуване и ценова политика; маркетингови комуникации; дистрибуционна политика; реклама и рекламна политика; комуникационна политика; международен маркетинг и организация на маркетинговата дейност в предприятието.
След изучаването на дисциплината студентите ще получат знания и умения относно теоретичните и практически аспекти на маркетинга; механизмите и основните елементи в маркетинговата дейност.; да използват стратегическите и тактически компоненти на маркетинга; да анализират стоките и услугите; да формират стратегията на ценообразуване и дистрибуция на продуктите; да планират и осъществяват процесите на комуникация и да въздействат на пазара чрез функциите на маркетинга.

Методи на преподаване: лекции, решаване на казуси и задачи.

Методи на оценяване: тест, решаване на казус.