Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

МЕНИДЖМЪНТ

Цел на курса: Да запознае студентите с възникването и развитието на управленския процес, с общите и специфични особености на управленския процес и цикъл на индустриалното предприятие. Дисциплината да даде знания и практически умения в областта на прилагането на основните принципи, подходи, методи, управленски функции и техники на мениджмънта при изучаването на разнообразни проблемни и конфликтни ситуации и в тази връзка вземане на управленски решения.

Съдържание на курса: Възникването и развитието на управленския процес, общите и специфични особености на управленския процес и цикъл на индустриалното предприятие. Основните принципи, подходи, методи, управленски функции и техники на мениджмънта при изучаването на разнообразни проблемни и конфликтни ситуации и в тази връзка вземане на управленски решения. Модел на системата за управление в делови игри и от позициите на ръководители от различен ранг, сблъскващи се ежедневно с проблеми, се търсят правилните решения и систематизиране на аргументите. Посочват се структурните елементи на управленския процес и връзката между организацията, ръководството и управлението. Внимание е отделено на целите, функциите и задачите на контролинга, разнообразието което съществува при него, като интегративна функция в управлението. 
С модулите упражнения към дисциплината “Мениджмънт” се формират в студентите определени теоретични и практически знания в областта на мениджмънта, приучават се да мислят, анализират факти и информация, да разработват варианти, да ги оценяват и сравняват и на тази основа да се вземе най-ефективното решение, доразвива се управленското мислене. С помощта на тестове, казуси, провеждането на делови и ролеви игри, инсценировки се проверяват управленските ръководни умения и специфични професионални управленски качества, студентите се научават да организират и провеждат заседания, съвещания, оперативки, да разпределят времето и рационално да го използват, да делегират права и упълномощават, и с прилагането на целия управленски инструментариум се формират качества, като аналитичност, импулсивност, активност, поемане на отговорност и риск, усвояват определен стил на ръководство, усвояват управленските концепции. Обект на разглеждане са и организационно-управленските структури и структуроопределящи фактори в индустриалното предприятие, връзката между информация и управление. Курсът спомага за разкриване ролята на мениджъра в процеса на управление. Прави се характеристика на управленския труд в химическите и металургични предприятия, на мениджърската дейност, мениджърските умения и етика, поведение и стил на ръководство, които ще прилагат студентите в дейността, която ще извършват.

Методи на преподаване: лекция, беседа, демонстрация, решаване на казуси и задачи, делова игра  

Методи на оценяване: Текуща оценка - тест. Решаване на задачи, ситуации и казуси, представяне на реферати.