Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Цел на курса: Целта на дисциплината  "Мениджмънт на човешките ресурси" е студентите: да придобият теоретични познания и формиране на разбиране за функционалните аспекти на управлението на човешките ресурси и пазара на труда; да овладеят техники и подходи, използвани при управлението на човешките ресурси; да се запознаят с водещите практики за управление на човешките ресурси; да  изучат и да се запознаят с нормативната уредба в областта на трудовото и социалното законодателство в страната.

Съдържание на курса:  Учебният материал е разработен в раздели. Последователно са разгледани - подходите и методите за оценяване на трудовия процес; подбора и оценяването на човешките ресурси; мотивацията, трудовото поведение, съвременните модели за заплащане и стимулиране на човешките ресурси; трудово-осигурителните отношения и договарянето на работната заплата; управлението на кариерното развитие и условията на труд.
След изучаването на дисциплината "Мениджмънт на човешките ресусри" студентите ще получат знания за: теоретичните концепции, технологията и организацията на управление на човешките ресурси; основните функции и дейности от управлението на човешките ресурси; ролята на развитието и обучението; технологията и подходите за повишаване на мотивацията на работещите за подобряване на изпълнението. Студентите ще получат умения за: формулиране на стратегии и политика за управление на човешките ресурси; използване на подходящи техники за по-добро комуникиране и партньорство в организациите на различни нива, между формални и неформални структури; оценяване и анализ на факторите от външната и вътрешна среда за ефективно изпълнение на дейностите по управление на човешките ресурси.

Методи на преподаване: лекция, решаване на казуси и задачи.

Методи на оценяване: тест, решаване на задачи.