Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
ст. ас., д-р, инж. Георги Кондев


e-mail: kondev@mail.bg
    Георги И. Кондев е завършил Химикотехнологичен и металургичен университет - София специалност "Стопанско упраление". Темата на дипломната работа е "Финансово-стопански анализ на фирмата". През последните пет години заема последователно следните длъжности:
ХТМУ - гр. София, старши асистент в катедра "Икономика и стопанско управление", 2009г. до сега
ХТМУ - гр. София, асистент, в катедра "Икономика и стопанско управление" 2007г.
ХТМУ - гр. София, технически сътрудник  в отдел "материално - техническо снабдяване", 2008г. до сега
ХТМУ - гр. София, редовен докторант, в катедра "Икономика и стопанско управление" 2004-2007г.
От 2004г. разработва дисертационен труд на тема "Съвременни парадигми в управлението за постигане на организационно съвършенство". През този период публикува последователно следните материали свързани с области като управление на качествто, стопанската логистика и управление на ремонтната дейност:
1. Кондев, Г., "Постигане на конкурентно предимство чрез повишаване качеството на доставките", Федерация на Научно-техническите съюзи в България, Трета национална младежка научно-практическа сесия '05, 4-5 май 2005.
2. Кондев, Г., "Еволюция на моделите за самооценка EFQM, MBNQA, Наградата "Деминг" и влиянието им върху конкурентоспособността на фирмата", Технически Университет - София, Филиал Пловдив, Трета научна сесия по икономика и управление '05, 19-21 май 2005.
3. Кондев, Г., "Описателна характеристика на EFQM Excellence Model и използването му за постигане на съвършенство в работата", Национална Студентска Конфедерация и Младежки алианц за устойчиво развитие в химията и металургията - гр. София, Първа научна сесия ' 05, 22 юни 2005.
4. Кондев, Г., Д.Тенчев., "Бенчмаркинг на процеса на снабдяване - още един начин за повишаване на качеството и конкурентоспособността на фирмата",УНСС-гр. София, Пета международна конференция "Логистиката в променящия се свят", 12-15 Септември 2005г.
5. Кондев. Г., "Човешкият ресурс в процеса на продажбите - фактор за повишаване на конкурентоспособността на организациите", Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, Научно - приложна конференция с международно участие "Образование, наука, икономика и технологии в глобализиращия се свят", 16-17 Септември 2005г.
6. Кондев. Г., Д.Тенчев., "Характеристика на EFQM Excellence Model и неговото приложение в България", ХТМУ-гр.София, Научна конференция с международно участие по случай 60-годишнината на катедра "Неорганична химия", 11.11.2005г.
7. Кондев. Г., "Как се "възпитава" недисциплиниран доставчик?", "Логистика", Ноември - Декември 2005, с. 29-30
8. Кондев. Г., "Бенчмаркинг на процеса на снабдяване", "Логистика", Ноември - Декември 2005, с. 31-34
9. Кондев, Г., Д.Тенчев., "Място и влияние на логистиката при прилагане на EFQM Excellence Model", УНСС - гр. София, Шеста международна конференция "Логистиката в променящия се свят", 11-14 Септември 2006г.
10. Тенчев, Д., Г. Кондев., "Тотална Поддръжка на Оборудването", София, МП Издателство на Технически Университет-София,ISBN 10:954-438-576-2, 2006г.
11. Тенчев, Д., Г. Кондев, Ръководство за упражнения по стопанска логистика, издателство ХТМУ - София, януари, 2010 ISBN 978-954-465-033-9