Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО

Цел на курса: Да даде на студентите необходимите знания  и практически умения за прилагане на количествени методи при икономическия анализ и обосноваването на управленски решения в стопанската практика.

Съдържание на курса: В основата на курса е заложено използването на количествено измеримата информация за решаване на различни задачи на организационно-икономическия анализ и формиране на управленски решения, както и квантифициране на неколичествената информация в количиствено измерима. Курсът запознава студентите с методите на линейното и динамичното програмиране, мрежовото моделиране, управлението на запасите, теорията на игрите, теорията на масовото обслужване, многокритериалната оптимизация, апарата на производствените  функции, получаването и обработването на експертни оценки, вземането на решения в условията на риск и неопределеност и прилагането им за решаването на конкретни икономически проблеми. Илюстрират се възможностите за използване на тези методи за решаването на редица добре- и слабоструктурирани проблеми и за намирането на оптимални решения.

Методи на праподаване: лекции, решаване на задачи, задания за самостоятелна подготовка.

Методи на оценяване: контролна работа, писмен изпит.