Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
гл. ас., д-р, инж. Николай Карев

Зам. Р-л катедра

Отг. по уч. дейност


e-mail: karev_nk@abv.bg
    Николай Карев е завършил химикотехнологичния и металургичен университет - София специалност ПТК със специализации:
     1. Конструиране на изделия от кожи;
     2. Икономика, организация и управление на химическите производства.
     Тема на дипломната работа е Себестойност и цени при обработката и конфекционирането на дивечови кожи в малотонажното производство на ХТМУ - София.
     Работи като нормировчик в отдел ТРЗ на завод "Родина" - Хасково и като преподавател по специални предмети в Техникума по обувна, шевна и кожено-галантерийна промишленост. От 1996г. работи последователно като асистент и главен асистент в катедра "Икономика и стопанско управление" при ХТМУ - София.
     Участва в Браншовия съюз на кожарската, кожухарската и обувна промишленост като консултант по въпросите свързани с технико-технологичното, организационното и екологично преструктуриране на обувните предприятия.
     Има публикувани над 20 статии в научни списания в областа на организацията и управлението на обувното производство.
     Разполага с опит както в разработването на производствени и управленски структури на фирмите, така и в обучението по икономика и организация на производството.