Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ПАТЕНТНО ДЕЛО

Цел на курса: Предлаганата дисциплина има за цел да даде необходимия минимум от знания за обектите на индустриална собственост, представляващи  преобладаваща част от нематериалните активи в имуществената обособеност на фирмата, като по този начин осигурява базова подготовка за вземане на управленски решения при правилно съчетаване на производствените, търговските и  иновационни  аспекти в общия стратегически маркетинг и мениджмънт на фирмата.

Съдържание на курса: Дисциплината "Индустриална собственост и патентно дело" представлява синтезиран курс, обхващащ знания относно:
1. Извършване на предварителни проучвания и придобиване на права върху обекти на индустриална собственост (изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, марки,  географски означения и топологията на интегрални схеми) с различен териториален обхват, а именно:
1.1. С действие на територията на Република България
1.2. С действие на територията на целия Европейския съюз (относно марки и дизайни) и на територията на страните-членки на Европейската патентна конвенция (относно изобретенията);
1.3. С действие на територии извън Европейския съюз и Европа
2. Правните способи за търговска реализация на придобити права върху обекти на индустриална собственост, формиране и провеждане на фирмена политика по отношение на лицензионната дейност и защитата на производствените тайни;
3.  Правните способи за защита срещу нарушения на придобитите права върху обекти на индустриална собственост, включително въпроси, свързани със защитата срещу нелоялна конкуренция.