Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цел на курса: Дисциплината "Интелектуална собственост" има за цел да даде на обучаващите се основна характеристика на нематериалните блага, систематизация на областта на интелектуалната собственост и необходимия минимум от знания за различните обекти на интелектуална собственост от гледна точка на  тяхното съдържание, правна закрила и реализация в съответствие с българското, европейското и международнародно законодателство.

Съдържание на курса: В курса на обучение по дисциплината се получават знания в областта на създаването, правната закрила и търговската реализация на различните обекти на интелектуална собственост - авторски права, изобретения и полезни модели, промишлен дизайн и марки, географски означения и топология на интегралните схеми, както и на осъществяването на фирмена политика по отношение на производствените и фирмени тайни, лицензионната дейност и защитата срещу нарушения и нелоялна конкуренция. Разглеждат се въпроси, свързани с трансфера на технологии и вземането на управленски решения при съчетаване на производствените, търговските, финансовите и иновационните аспекти в общия стратегически маркетинг и мениджмънта на фирмата. Специално внимание се отделя на възможностите за придобиване на правна закрила върху обекти на интелектуална собственост извън територията на Р. България.

Методи на преподаване: лекция, разработване на курсова работа, практически занятия в Патентна библиотека

Методи на оценяване: тест и защига на курсовата работа