Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ
                                                                
Цел на курса: Целта на дисциплината е придобиването от страна на студентите на знания относно икономическата оценка на технологиични проекти, като основа за разроботването  инвестиционните бизнес планове.

Съдържание на курса: Проблемите са разгледани с оглед спецификата на химичесикте производства и обхващат последователно  етапите и елементите на проектирането. Акцентът е поставен върху изследванията в областта на химическите продукти и материали, производствените процеси технологичното оборудване, потреблението на ресурсите и производствените разходи. В тези сфери спецификата на химическите производства се проявява най-ярко, а техиническите и икономически проблеми образуват своеобразен синтез, като влиянието на отделните компоненти върху крайния резултат трудно може да бъде установено в чист вид. Програмата е съобразена с останалите дисциплини на учебния план и цели да бъде източник не само на конкретни знания, но и да се формира  и утвърди възгледа, че техническите и икономически въпроси на химическите производства е най-цебесъобразно да бъдат разглеждани съвместно, като се отчитат съществуващите връзки на двустранно взаимодействие.

Методи на преподаване: лекция, дискусия,казуси

Методи на оценяване: писмен изпит, решаване на казус