Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

Цел на курса: Да даде на студентите знания за същността, спецификата и закономерностите на иновационния процес, факторите, от които зависи успешното му протичане, най-ефективните методи за управление и форми на организация на иновационната дейност, както и практически умения за оценка на финансовата ефективност на иновационните проекти и формирането на портфейла от проекти, за оценка на риска свързан с проекта, за разработването на график за изпълнението на даден иновационен проект, за формирането на бюджета и разпределянето на ресурсите по проекта.

Съдържание на курса: Разглеждат се възникването и развитието на иновационната теория; съвременните възгледи за същността на иновациите; класификациите на иновациите; закономерностите в динамиката на иновациите; структурата, специфичните особености и закономерности на иновационния процес; жизненият цикъл на иновациите; дифузията на иновациите; стратегическото управление на иновационната дейност във фирмата; организацията на иновационната дейност- най-подходящите системи за управление и форми на организация на иновационната дейност, иновационните фирмени структури, същността и принципите на вътрешното предприемачество, взаимодействието между едрия и дребния бизнес в иновационния процес; продуктовото и технологичното обновяване на производството; същността, видовете и формите на технологичния трансфер; рисковото финансиране на иновационната дейност; творчеството в иновационната дейност, методите за генериране на идеи за иновации; методите за оценка на иновационните проекти; бариерите пред иновациите; начините за съкращаване на продължителността на иновационния процес; стратегиите и механизмите за глобализация на иновациите, влиянието на ИКТ върху глобализацията на иновациите.

Методи на преподаване: лекции, решаване на казуси и задачи, задания за самостоятелна подготовка.

Методи на оценяване: писмен изпит/тест