Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ            
                                                                
Цел на курса: Курсът има за цел да запознае студентите  с комплекса от основните икономически знания необходими в управлението на  индустриалното предприятие и съвременната фирма обобщаващ знанията получени в базисните и технически дисциплини.

Съдържание на курса: Разгледани са теоретичните основи и принципи на икономическите изследвания на процесите и явленията, основните категории и механизми на пазарната икономика, функционирането на индустриалното предприятие в пазарни условия, изясняване същността и съдържанието на категорията капитал,източниците на неговото осигуряване и особеностите при осъществяване на инвестиционната  политика във връзка с осигуряването и развитието на ресурсите на предприятието-дълготрайни и краткотрайни активи,трудови и информационни.

Методи на преподаване:   лекция, pешаване на казуси и задачи

Методи на оценяване:     тест