Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

ИНЖЕНЕРНА ИКОНОМИКА

Цел на курса: Дисциплината има за цел да даде фундаментални икономически знания и умения на бъдещите инженери за управление на производствените операции, разработване и изпълнение на проекти, генериране на потребителско търсене и намиране на пазарни решения. Получават се знания  относно управление на иновациите и инвестициите,  трансфер на технологии и комерсиализация.    

Съдържание на курса: Курсът по дисциплината "Инженерна икономика" представя същността и съдържанието на операционния мениджмънт, устойчивото развитие и управление на операциите. Представя се инструментариума за анализ на пазарната среда, анализ на потребностите и промишленото проучване, изразяване и проверяване на нуждите от една разработка. Разглеждат се управлението на материалните и производствените запаси, стратегическото планиране на процесите, тоталното управление на качеството и оптимизиране на изделията. Представят се параметрите за избор и оценка на инвестиционен проект, изучават се етапите на иновационния процес, технологичната комерсиализация, развитието, маркетинга и финансирането на нови технологии и продукти, реинженеринг на бизнес процесите.

Методи на преподаване: лекция, решаване на казуси и задачи с използване на мултимедийни презентации

Методи на оценяване: решаване на казуси и задачи, тест