Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
КРАТКА ИСТОРИЯ НА КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” /ИСУ/


Защо инженерите трябва да учат икономика? Защото е необходимо, защото е модерно или и двете? Отговорът на тези въпроси е търсен още преди повече от 100 години. Необходимостта от икономическа подготовка на инженерите е доказана в началото на 20 век отвъд океана, в САЩ, които по това време не са първа икономическа сила, но имат желание това да стане.
С развитието на индустриалното производство американското дружество на инженерите-механици усеща належаща нужда от икономическа квалификация на своите членове. След серия научни спорове и практически експерименти в началото на 20 век се създава една нова наука, чиято основна цел е управлението на промишлените предприятия. Научен връх в тази насока по това време е инж. Фредерик Тейлър, който редица автори считат за създателя на индустриалния мениджмънт.
В последствие управленческата наука се развива и бележи редица върхове, както в теоретичен аспект, така и в практическата реализация.
В началото на 60те години индустриалното развитие на България е в ситуация подобна на американските фирми от времето на Тейлър. Придобитите знания и опит в областта на техническите и технологическите процеси не са достатъчни. Квалифицираните инженерни кадри се нуждаят от нови знания и умения. На инженер химиците и металурзите, които управляват отделни производства, предприятия или отрасли в националното стопанство е необходима квалификация в областта на икономиката, организацията и планирането на производствената дейност. Това дава основание академичното ръководство на Химико технологичния институт /ХТИ/ да въведе обучение по икономика за различните специалности. Първите двама преподаватели са назначени към една от технологичните катедри /Технология на горивата/.

На 5.09.1963 г. е създадена катедра “Икономика на химическото и металургическото производство”, чиято основна задача по това време е да даде знания на бъдещите инженер-технолози в областта на икономиката на отрасъла, планирането и организацията на производството. Основатели на катедрата са: доц. инж. Йордан Чолаков, старши преподавател Руси Гуров и ас. Воля Касаткина. До края на календарната годината в катедрата са назначени още трима асистенти: Стефан Газенов, Никола Илиев и Тодор Вълчанов. Й. Чолаков и Р. Гуров са първите преподаватели, които четат лекции пред студентите по отраслова икономика за всички специалности. През следващите две години в катедрата постъпват още четири асистенти: 1964 – Иван Младенов, 1965 – Иван Савов, Стефан Добрев и Илия Милчев. Още двама асистенти попълват катедрения колектив до края на 60-те години. Това са Иван Досев през 1967 г. и Румяна Вълчева през 1968 г.
Увеличеният прием на студентите във ВХТИ – София и хабилитацията на част от преподавателския състав, води до ново разрастване на катедрата през 80-те години в катедрата постъпват като асистенти: инж. Петър Гечев, инж. Иван Златинов, инж. Димитър Тенчев и Юлия Иванова. В началото на 90-те години отново се увеличава преподавателският състав. В катедрата постъпват трима преподаватели от катедра “Обществени науки”: доц. д-р Васил Христов, доц. д-р Иван Грозев и гл. ас. Мария Симова. През 1992 г. в катедрата е назначена за асистент Теменужка Халачева – доктор, бивш редовен аспирант на катедрата. В средата на 90-те години в катедрата постъпват още четири асистенти: гл. ас. д-р инж. Динка Милчева – преди това преподавател в интегрирания колеж с университета, гл. ас. д-р Лилия Дамянова, инж. Николай Карев и инж. Васка Тодорова. Най-новите попълнения в катедрата са ас. Георги Кондев, постъпил и гл. ас. д-р Диана Величкова, д-р Радислава Косева и д-р Стела Балтова.
Заедно с преподавателския състав важна роля за учебния процес имат и организаторите на учебната дейност или т.н. “секретарки” на катедрата. Тази длъжност от основаването на катедрата до сега са заемали: Йорданка Тодорова, Радка Копцева и инж. Венетка Василева.
С днешна дата численият състав на катедрата се състои от пет хабилитирани преподаватели – доценти, четири асистенти, от тях три доктори на науките и един организатор на учебната дейност. Към катедрата работят двама гост преподаватели – доценти и трима хоноровани преподаватели.

В ОТГОВОР НА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Катедра “Икономика на химическото и металургическото производство" сега носи името “Икономика и стопанско управление /ИСУ/. Тя продължава четиридесет и пет годишната си традицията да преподава икономически знания на студентите от всички специалности в университета – бакалавърска степен, чрез учебната дисциплина “Икономика и мениджмънт”. Успоредно с това тя дава възможност на всички студенти да получат допълнителна професионална квалификация в областта на икономиката чрез Деканата за след дипломна квалификация и дистанционно обучение. През тази учебна година това са дългосрочните специализации по Финансов мениджмънт и Митническа дейност и курса по Счетоводно-финансова отчетност на фирмата.
Съвременното състоянието на стопанството постави нови изисквания пред образованието. Новите специалисти в областта на химичните технологии и металургията се нуждаят от знания в областта на пазарната икономика, маркетинга, организацията, управлението и финансите. Това изисква нова квалификация с умения надхвърлящи тези на инженера. В отговор на тази необходимост катедрата създаде две изключително атрактивни и акредитирани с най-високата оценка специалности: ”Индустриален мениджмънт” /ИМ/ – бакалавърска и магистърска степен и “Стопанско управление” /СУ/ – магистърска степен. Няма да звучи нескромно, но това са най-желаните специалности в университета! Катедрата обучава и студенти по индустриален мениджмънт в образователна степен професионален бакалавър към Технологичния колеж в университета. Като признание за катедрата е правото да обучава докторанти в две икономически научни направление: 05.02.18. “Икономика и управление” и 05.02.20 “Организация и управление”. В момента при нас се обучават няколко докторанти.
Общият брой на обучаваните студенти само по двете специалности през учебна 2008/09 година надхвърля 120 броя редовно обучени и почти толкова задочно обучение. Над 85 % от завършилите бакалавърска степен се обучават и в магистърската степен. Интересът към нашата катедра някои биха нарекли мода. Може и да са прави. Но да си повече от 15 години сред първите предпочитани специалности във всичките форми на обучение в ХТМУ, това не се дължи само на модните тенденции. Това е нещо повече. Ние сме актуални, ние сме адаптивни, ние даваме комплексни знания с широко приложение във всички области на стопанството. Ние искаме студентите от нашите специалности да се реализират отлично, където и да работят! Нашата мисия е да обучим работещи специалисти, верни на нашите ценности, синтезирани в девиза на катедрата:

ИЗУЧАВАЙ, СЪЗДАВАЙ, УПРАВЛЯВАЙ!

ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ

Развитие на катедрата може да бъде разделено на три етапи:

Първият етап обхваща времето от основаването на катедрата до създаването на икономическа след дипломна квалификация в института. Основна задача на преподавателите в катедрата през този период е обучение на студените от инженерните специалности в института по отраслова икономика. Целта е бъдещите инженер-технолози да получат икономически знания, които да приложат в практиката при организацията и планирането на производствения процес.

Вторият етап има за цел да даде на студентите от инженерните специалности икономическа специализация. Дейността на преподавателите от катедрата вече е в две насоки:
- Обучение по икономика на отрасъла за студентите от всички инженерните специалности в университета;
- Обучение на студентите, които са избрали специализацията към катедра “Икономика на химическото и металургическото производство". Те трябва да усвоят знания и придобият опит в областта на организацията, планирането и управлението на националното стопанство и производствената дейност;
Студентите, които завършват специализацията защитават дипломни работи и доказват своите знания, както в областта на технологиите, така и на икономиката.

През третият етап, който продължава и сега катедрата има за основна задача обучението на студенти от специалност “Индустриален мениджмънт” и “Стопанско управление” в четирите възможни степени на обучение във висшите училища: професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор. Успоредно с това тя продължава своята дейност по преподаване на икономически знания за всички специалности в университета.

Ролята на катедрата в учебния процес включва следните задачи:
- Обучение на всички студенти от инженерните специалност в ХТМУ по учебната дисциплина “Икономика и мениджмънт”;
- Обучение на студентите с цел придобиване на квалификация професионален бакалавър по специалност “Индустриален мениджмънт” към Колежа на ХТМУ;
- Обучение на студентите от специалност “Индустриален мениджмънт” – бакалавърска степен по всички учебни дисциплини свързани с икономиката, организацията, планирането и управлението;
- Обучение на студенти в магистърска степен по специалностите “Индустриален мениджмънт” и “Стопанско управление”.
- Подбор и обучение на докторанти в две научни направления – “Икономика и управление” и “Организация и управление”

СПЕЦИАЛНОСТИ В КАТЕДРА ”ИСУ”

Без съмнение едно от основните постижения в катедрата е създаването на две специалности. Разбира се това не беше постигнато лесно и бързо. Измина се не лек път изпълнен с много труд, търпение и постоянство. Започна се със специализации.

1. Специализация по икономика, организация и управление на химическата и металургическата промишленост

На 21.12.1982 г. се провежда съвместно заседание на колегиума на Министерство на химическата промишленост и Академичния съвет на ВХТИ, където е взето решение за създаване на школа по икономика, организация и планиране на химическата промишленост като форма на след дипломно обучение за завършилите различни специалности на ВХТИ. Със заповед на двама министри на народната просвета и на химическата промишленост на 14 юли 1983 г. е създадена Висша следдипломна школа по “Икономика, Организация и Управление на химическите производства”. С това се поставя началото на придобиване на отраслова икономическа квалификация за инженер-химици. Големият интерес към тази допълнителна квалификация дава основание ръководството на ВХТИ да създаде през 1985 г. в третата степен на обучение /при съществуващата тогава тристепенна структура/ специализация по “Икономика, организация и управление на химическото производство”, което на практика е началото на бъдещата специалност “Индустриален мениджмънт”. Едни от най-добрите студенти във ВХТИ защитават дипломни работи в тази специализация. Някои от тях са бъдещи преподаватели в катедрата, защитават докторантури в икономически съвети или се превръщат във водещи стопански ръководители и предприемачи.
Когато ВХТИ се превръща в Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/ се поставят нови изисквания към съществуващите дотогава специалности. Създадена е специалност Информационни управляващи технологии /ИУТ/ с две специализации от трети курс /при пет годишен курс на обучение/: “Автоматизация на производството” и “Индустриален мениджмънт”. Интересът на студентите към мениджърската специализация дава основание на ръководството да раздели двете специализации и да създаде специалност “Индустриален мениджмънт” с прием от първи курс.

2. Специалност “Индустриален мениджмънт”

Бакалавърска степен

От всички изучавани учебни дисциплини 75% се преподават от състава на катедрата. Това по реда на учебния семестър са:
Икономика, Счетоводство, Промишлена статистика, Бизнес комуникации, Маркетинг, Мениджмънт, Търговско и финансово право, Финанси, Количествени методи в управлението, Мениджмънт на човешките ресурси, Стопанска логистика, Стокознание, Организация на производството, Иновационен мениджмънт, Инженеринг, Мениджмънт на качеството, Фирмена култура, Анализ на производствено-стопанската дейност, Производствен мениджмънт, Бизнес планиране и контрол, Бизнес психология, Индустриална собственост и патентно дело.

Магистърска степен

Обучението на магистрите дава възможност да се включат, както студенти- бакалаври от нашата специалност, така и от други специалности в нашия и други университети. За целта са разработени две учебни програми. Обучението на всички студенти се извършва от преподаватели в катедрата.

3. Специалност „Стопанско управление”

Първоначално специалността е създадена за пет годишен срок на обучение с приоритетно изучаване на икономически дисциплини. За много кратък период от време тя просъществува в двете степени – бакалавърска и магистърска. По икономически съображения /необходимост от нов поток при базовите учебни дисциплини/, предизвикаха премахването на бакалавърската степен. Но изключително големият интерес от страна на студентите наложи тя да запази магистърската степен. Приемът е само платено обучение и се провежда под формата на модули през почивните дни /събота и неделя/. В нея се обучават предимно студенти от други университети, които са завършили икономически или други бакалавърски специалности.
Специалностите към катедра ИСУ не дават икономическа квалификация. ”Индустриален мениджмънт” е в направление “Общо инженерство”, а „Стопанско управление” към „Администрация и управление”. Студентите получават инженерно звание и квалификация мениджър. Интересът към специалностите, както бе вече отбелязано, е много голям от страна на кандидат-студентите в бакалавърската степен и на магистърската квалификация.
Създаването и развитието на нашата катедра до голяма степен се дължи на неповторимия дух, които цари в нея. Колективизмът и желанието за отстояване на нейната специфичност в границите на университета са предпоставка за постигане на успех.
Катедреният колектив е единство от преподаватели с два основни вида квалификация: икономическа и инженерна. Всички инженери имат докторска степен по икономика. Нашата катедра е феномен по отношение взаимодействието между инженери и икономисти. Известни са техните спорове за това какво е рационално и печелившо – прогреса или парите, новият продукт или неговата цена, техниката или възвращаемостта на средствата, похарчени за нея. Въпроси, въпроси, въпроси. Никъде не са намерили отговор. Затова ние не се занимаваме с тях. Нашата цел е единна – да обучим КАЧЕСТВЕНИ ХОРА. Не специалисти, а хора. А какво значи качествени. Качеството е обособеност на характеристики. Показва с какво един предмет или човек се отличава от друг. Нашата цел е нашите студенти да се отличават като хора, които работят, които управляват и които създават живота. Не случайно девизът на катедрата е “Изучавай, създавай, управлявай”!

Изучавай!

Изучавай явленията и процесите, откривай връзките и закономерностите. Научи се да се информираш – да търсиш нужната информация и да информираш – да даваш нужната информация. Бъди точен и борбен. Научи за живота това, каквото е. Научи се да познаваш света. Разбери какво мислят другите и как действат. Стъпил на такава основа, никога не можеш да паднеш, защото вече знаеш как да ходиш!

Създавай!

Систематизирай наученото, направи си нужните изводи. Виж кое е най-важното за момента. Открий причинно-следствените връзки, разкрий закономерностите, направи си съответните изводи! Претвори наученото в практиката. Бъди творец. Създай свят, който да разкрива твоите знания и умения. Всичко това е предпоставка за следващата – третата стъпка.

Управлявай!

Управлявай процесите и хората, така както са ти показали информацията и закономерностите. Управлявай така както ти разкрива опита, но управлявай така както го изисква душата ти. Човекът не е машина, той може да греши. Но той може и да промени грешката. Човекът може да твори. Затова нека да сме творци! Това са нашите ценности! Ние ги отстояваме и нашата основна цел е да ги предадем на нашите студенти така, че те да ги превърнат в свои ценности.

КАКВО МИСЛЯТ СТУДЕНТИТЕ ЗА СВОЯТА КАТЕДРА

Какво е за мен ИСУ?

Галина Петрова – ІV курс ИМ
“Молекула в обществото”. Мястото, където преподаватели и студенти работят в истински колектив. Време, в което получаваме освен знания и последните “безплатни уроци на живота”.

Неофит Дюлгеров – ІV курс ИМ
Катедра ИСУ е много добре организирана от преподавателите. Всички те се отнасят като равни със своите възпитаници. Така студентите се спокойни и по-лесно се възприемат мислите на преподавателите. Преподавателите споделят своя опит и служат като пример за бъдещия начин на живот на студентите.

Янчо Бишев – ІV курс ИМ
Школа, това е точната дума, с която ще добиете реална представа за катедрата ни. Школа, която дава не само суха икономическа теория, но и елементарните практически зрънца знания, без които един мениджър не може да пожъне голям успех.

Минка Николова – ІV курс ИМ
През годините на обучение в катедра ИСУ ние получихме разбиране от страна на преподавателите. Това е мястото, където студенти и преподаватели работят в един истински колектив.

Ключови съвети за нашите студенти и бъдещи мениджъри

1. Бъди лаконичен, поставяй без излишни приказки проблемите, които познаваш и искаш съвместното им решаване с помощта на съответния бизнеспартньор. Останалото е неуважение не само към партньора, но и към себе си. С празнодумство и собствена бизнеснекомпетентност не се печелят терени в голямата стопанска надпревара, особено в условията на пазарна икономика, иновационен подход и глобализиращ се свят. Затова никога не пренебрегвай интелектуалните и прагматични възможности на контрагентите. Не подценявай потребностите от кратък и смислен диалог, в който и двамата партньори се разбират след добре подготвени кратки предложения и бързото им целенасочено обсъждане.

2. Бъди точен, цени времето на своите бизнеспартньори. На срещите с тях пристигай без пет или без една минута, но никога след една или пет минути. Предавай документите по изпълнени бизнес задачи най-късно един ден преди срока, но в никакъв случай и час след установеното време. Точността е важен белег не само на възможности, но и на интелектуален потенциал на бизнесмена.

3. Бъди коректен. Това е една от най-характерните черти на съвременния бизнес, който е свързан с повсеместна конкуренция и постоянно растящи качествени изисквания. Всеки сериозен бизнесмен е длъжен да помни, че в стопанската практика един път може да излъже. По този начин обаче се обрича на настъпващ банкрут с всичките му отрицателни последици.