Петър Гечев е завършил ВХТИ София, сега (Химикотехнологичен и металургичен университет, София) специалност "Технология на органичния  синтез"-магистър. Бил е на специализации по: Курс по педагогическа квалификация ,ВХТИ- София-1979 г. Четири месечна редовна специализация по "У-ние на производството" в Московския Институт по Управление. Шест месечна редовна специализация по английски  език в ИЧС -София.
Става д-р на икономическите науки през 1989 г., тема: " Проблеми на разработването на нормативната база за разход  на материални ресурси в химическите производства". Работил като главен асистент в кат. "Икономика и стопанско управление" при ХТМУ София, през  2000г. се хабилитира и става  доцент по "Икономика и управление".
Заместник председател е на Общото събрание на ХТМУ. Член на факултетния съвет на факултета по Химично и системно инженерство при ХТМУ. Ръководител на катедра "Икономика и стопанско Управление" от 2004 година.
Води лекции и упражнения по дисциплините: "Икономика и мениджмънт - общ курс"; "Стокознание"; "Инженеринг"; "Продуктов мениджмънт /на химическите предприятия"; "Управление на капиталовия пазар"; Управление на природоползването и устойчиво развитие"; "Икономическа оценка на технологични проекти"  " Екоикономика",  и др.; Освен с обучението на редовни и задочни студенти, учебно - преподавателската дейност му е свързана и с повишаването на квалификацията на дипломирани специалисти от стопанската практика, лекции по дисциплините "Съвременни  проблеми на производството и труда в химическите производства и "Планиране и анализ на производствено-стопанската дейност в химическите производства" във Висшата  следдипломна школа на Министерството на химическата промишленост по "Икономика, организация и управление на химическите производства" и е бил консултант на индивидуални специализанти. Под негово ръководство са дипломирани над 80 студенти и 2 бр. докторанти. Участвал в девет разработки по договорна тематика. Хонорован консултант е в договори на технологични катедри и стопански предприятия, както и  координатор на съвместен международен проект за висше образование по програмата Socrates м/у ХТМУ - София и Университета на Пирея  /Гърция / за ефективността на инвестициите в областта на екологията. Отпечатани научни публикации: статии - 22 бр.; 2 бр. монографии; 14 доклади; издадени книги 2 бр; научно методични разработки -1 бр. Основните ми научни интереси и постижения са съсредоточени в икономиката, организацията и управлението на стопанската дейност по специално в интер дисциплинарните области на рационалното използване на материалните ресурси, екологията и ефективността на химическите производства.

Flash

Доц., инж., Петър Гечев, д-р по икономика

Р-л катедра


                          1951 - 2011

Copyright © ХТМУ - ИСУ