Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

ГЛОБАЛЕН БИЗНЕС И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Цел на курса: Да даде необходимите знания в областта на информационните технологии в условията на икономическа глобализация

Съдържание на курса: Дисциплината “Глобален бизнес и информационни технологии” обхваща част от управленските проблеми свързани с глобализацията на икономиката и развитието на информационните технологии и тяхното влияние върху развитието на системите за управление.
В програмата на курса са включени както лекции, свързани както с икономическите аспекти на глобализацията, така и с развитието на информационните системи.
В условията на глобализация или регионална икономическа интеграция гражданите и фирмите получават възможност да избират между различни държави, предлагащи различен набор от блага и цени за тях. Това означава, че корпорациите могат да пренесат центъра на производство  и управление в страна с оптимална бизнес среда.
През последните няколко години Информационните Технологии и Телекомуникациите /ИТТ/ се оформиха като водещ сектор в глобалната икономика, дадоха тласък на развитието на много страни и си спечелиха приоритетно място в техните стратегии за развитие. Прилагането на практика на този принцип, възприет от водещите компании и асоциации е ключът към реален растеж и ускоряване на интеграцията на страната ни в европейските и световни политически и икономически структури.
ИТТ са задължително условие за интеграция и глобализация на българската икономика. Те изпълняват изключително важна инфраструктурна роля свързвайки останалите сектори, увеличават ефективността на работата и подобряват конкурентноспособността. Заедно с това са сами по себе си отделен и основен отрасъл в икономиката на една страна, който създава висока добавена стойност, дава добре платени работни места, не замърсява околната среда и е сравнително слабо зависим от външни за него фактори. Получава се по-скоро обратната връзка: всички останали публични и частни сектори са зависими от него и могат да извлекат много ползи от употребата на ИТТ продукти. В последните години ИТТ са задължително условие за постигането на високи стандарти и ефективност във всички сфери на икономиката. Те се превърнаха в основна качествена характеристика на съвременната цивилизация.

Методи на преподаване:   лекция, беседа, демонстрация,  

Методи на оценяване:  Писмен изпит - тест, решаване на казуси , попълване на документи, работа в офис система