Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

ИНЖЕНЕРИНГ

Цел на курса: Целта на дисциплината е придобиването от страна на студентите на знания относно същността, обхвата и етапите на инженеринга.

Съдържание на курса: Проблемите са разгледани в отраслов аспект, с оглед  спецификата  на  химическите и металургически производства, като акцентът е поставен върху изследванията в областта на химическите продукти и материали, производствените процеси, технологичното оборудване, потреблението на ресурсите и производствените разходи, инвестциии и икономическа ефективност. Програмата е съобразена с  останалите дисциплини на учебния план  и цели да  бъде източник не само на конкретни знания, но и да се формира  и утвърди възгледа, че техническите и икономически въпроси на химическите производства е най-целесъобразно да бъдат разглеждани съвместно, като се отчитат съществуващите връзки на двустранно взаимодействие.

Методи  на преподаване: лекции ,решаване на казуси и задачи

Методи на оценяване:   тест