Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

ИКОНОМИКА

Цел на курса: Предлаганата дисциплина има за цел бъдещите инженер - мениджъри да получат полезна и достъпна информация в областта на общата теория на пазарната икономика и икономиката на предприятието; да предостави базова общоикономическа подготовка необходима при изучаването на другите икономически дисциплини; да развие икономическо мислене у студентите и да ги подготви за участие в стопанския живот.

Съдържание на курса: Дисциплината "Икономика" представлява синтезиран курс разглеждащ фундаменталните и общометодическите въпроси на организацията и функционирането на пазарното стопанство и тяхното практическо приложение в стопанския живот на макро и микроикономическо равнище.
В рамките на утвърдения хорариум за дисциплината е заложено изучаването на две части на икономическото познание.
В част първа - "Макроикономика", на задълбочен анализ са подложени възникването и утвърждаването на икономическата теория; съвкупното обществено търсене и предлагане и постигането на пазарно равновесие; икономическите системи и икономическите институции; ролята на държавата в съвременната смесена икономика. Тук се изучават и измерителите на макроикономическата система; пазара на труда и безработицата; инфлацията; фискалната политика; парите и банковата система.
Част втора - "Микроикономика" изучава поведението на микроикономическите агенти - отделните индивиди, домакинства и фирмите. Обект на разглеждане тук са промишлеността и нейната структура; промишленото предприятие като основна структурна единица в промишлеността; видовете икономическо развитие; основния и оборотния капитал на предприятието; производителността на труда и организацията на работната заплата; производствено - реализационните разходи в предприятието.
.
Методи на преподаване: лекция, решаване на казуси и задачи

Метод на оценяване: тест