Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
доц., д-р Лилия Дамянова

Отг. НИД


e-mail: lilia_damianova@abv.bg
    Завършила е специалност "Икономическа кибернетика" с пълно отличие в МИНХ "Г. В. Плеханов"-гр. Москва (сега Руска икономическа академия- РЭА). Защитила е дисертация на тема " Количествени методи за обосноваване на управленски решения в условията на неопределеност и при многокритериалност" в същото висше учебно заведение. Била е преподавател в Института за държавно и стопанско управление към МС, където е обучавала висши ръководни кадри. От 1995 г. работи в катедра "Икономика и стопанско управление" при ХТМУ. Преподава дисциплините:  "Иновационен мениджмънт", "Количествени методи в управлението", "Промишлена статистика", "Основи на стопанското управление", "Управление на риска и инвестициите". Преподавала е също и дисциплините "Анализ на мезо- и микросистеми", "Мениджмънт", "Стратегическо управление". Научен ръководител е на дипломанти и докторанти и ръководител на научноизследователски проекти.  Била е хоноруван преподавател в УНСС, Бургаския свободен университет, Международен образователен център, ИПАЕИ и др.  Автор е на монографии, статии, учебници и учебни пособия. Има публикации в чужбина. Основните й научни интереси са в областта на управлението на иновациите, икономико-математическото моделиране и прогнозиране, антикризисното управление на фирмата, рисковия капитал, стратегическото управление, управлението на риска и инвестициите и др.