Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Учебен план за специалност "Индустриален мениджмънт" - образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР"
Учебен план за специалност "Индустриален мениджмънт" - образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"
Учебен план за специалност "Стопанско управление" - образователно-квалификационна степен "МАГИСТЪР"