Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ

Цел на курса: Предлаганата дисциплина е предназначена за студенти със специална подготовка в индустриалния менеджмънт, които в професионалните си реализации ще решават въпроси от областта на организационното поведение и трябва да развиват компетентност в управлението на персонала, базирано на психологически фактори за постигане на целите на организациите и удоволетвореност на работещите.

Съдържание на курса: В курса на дисциплината "Бизнес психология" се разработват основните проблеми от развитието на организациите и функционирането на хората в тях; човешкият фактор за реализиране на организационна промяна, развитие и диагностика на груповата дейност; удоволетворение от работата и положителни нагласи и поведения; интервенциите за изграждане на екипите; междуличностни и междугрупови отношения; процесите на вземане на решения в полето на творческото мислене; стреса и отрицателните нагласи; лидерството и социалния контрол; обучение и развитие на служителите; придвижването в собствената кариера по линията на балансиране на съвместна кариера.

Методи на преподаване: лекция, решаване на казуси, дискусия и практически задачи, рулеви игри.

Методи на оценяване: писмен изпит, тест, представяне на реферати, презентации и есета.