Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ И КОНТРОЛ

Цел на курса: Дисциплината има за цел да се дадат основни съвременни знания и умения на бъдещите инженер-мениджъри за планиране на стартови дейности или дейности свързани с развитието след определен етап на фирмата, както и да се развие практически опит в анализа на ресурсите и в преценка на целесъобразността на необходимите за тези дейности инвестиции. Получават се основни знания за контролинга и връзката му с бизнес планирането, управленския цикъл и работата в съвременните бизнес единици.

Съдържание на курса: Курсът по "Бизнес планиране и контрол" разглежда основни теоретични и приложни аспекти на процеса на бизнес планиране. Придобиваните знания за правилно определяне на визията, мисията и целите на фирмата, стратегическият и тактически план за постигането им са предпоставка за пазарно ориентирано поведение. Разглеждат се съвременните аспекти на стратегическото фирмено планиране като особено внимание се отделя на маркетинговите, иновационни и инвестиционни планове, планиране на производството и човешките ресурси, като се разглежда стратегическото бизнес планиране чрез различни съвременни техники вкл. и стратегията Син океан. Получават се знания за характера на предприемачите и спецификата на малките и средни предприятия, и умения за анализ на една предприемаческа ситуация, умения за изготвяне и презентиране на бизнес план. Натрупва се експертност в областта на идентифицирането на източници за финансиране и информация за стартиране и развитие на бизнес. Разглеждат се анализа и контролинга като важни функции на фирменото управление.
В дисциплината се стъпва и надгражда върху знанията на студентите придобити до момента на последната година от обучението им.

Методи на преподаване: лекция, решаване на казуси и задачи с използване на мултимедийни презентации

Методи на оценяване: решаване на казуси, тест, защита на разработен бизнес план