Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

Цел на курса: Усвояване на теоретичните знания и придобиване на практически умения при бизнес общуването на мениджърите, запознаване с основните видове бизнес комуникации и същността им.

Съдържание на курса: Лекционният  курс е обособен в два раздела - обща теория на бизнес комуникации и основни въпроси на бизнес комуникации. В първия раздел са разтледани - същността на бизнес комуникациите,човешкият фактор в процеса на общуването, техника на общуване и характеристика на отделните форми на бизнес комуникациите, а във втория - първи стъпки в бизнес общуването, провеждане на разговори от общ характер, личното устно представяне, делова среща и делова кореспонденция, влиянието на информационните технологии въху бизнес комуникациите, преговорите и интервюто в бизнес общуването, съвещанието като форма на бизнес общуването и др.

Методи на преподаване: лекция, решаване на казуси и задачи, презентации и демонстрации

Методи на оценяване: писмен изпит, тест, представяне на реферати, доклади.