Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

БИЗНЕС СТАТИСТИКА

Цел на курса: Целта на дисциплината  "Бизнес статистика" е студентите: да придобият теоретични и практически познания за основните методи и средства на статистическото изучаване на икономическите процеси и показатели, използвани за оценяване на дейността на организациите.

Съдържание на курса:  Учебният материал е представен в раздели. Разгледани са - предмета, ролята и значението на бизнес статистиката; статистическото изучаване на населението и трудовите ресурси; на националния доход; на производителността на труда, на себестойността на продукцията и цените на стоките и услугите, финансирането на организациите. Предмет на изучаване в дисциплината "Бизнес статистика" са статистическите методи за количествен и качествен анализ на икономическите показатели, характеризиращи дейността на организациите.
След усвояването на курса студентите ще придобият знания и умения да анализират статистическата информация; да избират пътищата за набавянето й; професионално да прилагат методологията на бизнес статистиката; да овладеят навици за статистически анализ и интерпретиране на получените резултати; да обаработват и интерпретират данни при оценяването на рисковете при стопанската дейност.

Методи на преподаване: лекция, решаване на задачи.

Методи на оценяване: тест, решаване на задачи.