Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ХИМИЧЕСКИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Цел на курса: Целта на учебната дисциплина е да се дадат на бъдещите инженери - магистри икономически и управленски знания за същността, съдържанието , методите и технологията на разработването и представянето на бизнес - плановете  в индустиралните предприятия от химическите отрасли

Съдържание на курса: Неопределеността  на обкръжаващата среда, ограничените ресурси на индустриалните фирми и стремежът към високи стопански резултати налагат планирането като важна управленска функция. Правилното определяне на визията, мисията и системата от дългосрочни и краткосрочни цели на предприятията, прогнозирането на производствения мениджмънт, както и разработването на стратегическия и тактически план за реализирането на дейността им са условие за просперитет в пазарни условия. Особено внимание се обръща върху конкретните аспекти на фирменото планиране - маркетингови, иновационни и инвестиционни планове, планиране на производството и човешките ресурси, финансово планиране. Разглеждат се  анализа и контролинга  като важни функции на фирменото управление.
Учебната дисциплина е съобразена с входно-изходните връзки с останалите технологични и икономико-управлениски дисциплини, изучавани от студентите по време на следването им в ХТМУ

Методи на преподаване: лекция, решаване на казуси и задачи

Методи на оценяване: писмен изпит