Flash

Copyright © ХТМУ - ИСУ
Име на курса:

БОРСИ И БОРСОВА ТЪРГОВИЯ

Цел на курса: Предлаганата дисциплина има за цел да запознае студентите с основните теоретични знания и практични умения в областта на борсите, борсовите сделки и борсовите операции.

Съдържание на курса: Предлаганата дисциплина е предназначена за студентите от специалност "Индустриален мениджмънт", изучаващи материята на борсите, борсовите сделки и борсовите операции. Да придобият основни теоретични знания и практични умения по тази сравнително нова проблематика, а именно:
1. Историческо развитие на борсите и мястото им в съвременото пазарно стопанство.
2.Механизми на действие ва борсите - механизъм на подготовка, сключване и приключване на борсови операции и борсовите сделки.
3.Характеристика на стоковите и фондови борси, на видовете ценни книжа; рисковете и стратегиите при инвестиране в ценни книжа; особености на пазара на ценни книжа;
4.Хаджинговите операционни сделки като най-развитите в съвременните условия;
5.Борсовите пазари като условие за подготовки и сключване на ефективни борсови сделки.

Методи на преподаване: лекция, pешаване на казуси и задачи

Методи на оценяване: писмен изпит.